ઝીંદગી તો એક મીણબત્તી જેવી છે

ઝીંદગી તો એક મીણબત્તી જેવી છે.

સમય ચાહે ત્યારે જલાવી જાય છે,

અને ચાહે ત્યારે બુઝાવી જાય છે.

ફક્ત રહી જાય છે યાહો નું મીણ,

જે અંત સુધી યાદ અપાવી જાય છે.

Comments