ડેન્ટિસ્ટ: બંટાસિંઘ તમારો દાંત કેમ વાદળી છે ભાઈ?????

બંટાસિંઘ: એ તો મેં માર્કર થી કર્યો છે

ડેન્ટિસ્ટ: કેમ????????

બંટાસિંઘ: BLUETOOTH નો જમાનો છે

Comments