બંધ છે હોઠ છતાં દિલ માં કોઈ વાત છે. 
ઝૂકેલા નયનો ની જરૂર કોઈ ફરિયાદ છે.
ભૂલ્યા હશે તેઓ એ વીતેલા સમય ને.
અમને તો એ સમયની એક એક પળ યાદ છે. 

Comments