પાન નું ખરવું પાનખર માં, પણ એ સાથે ડાળી કેમ બટકી ગઈ. એક વાત ખટકી ગઈ, કે નદી મુજ સુધી આવે ને કેમ અટકી ગઈ.

Comments