સુખો છે એવા સ્વમાની કે માગ્યા ન મળે
દુઃખો છે એવા બેશરમ કે માગ્યા વગર મળે

Comments