અમે તો ફક્ત મિત્રતા માંગી હતી
એમા પણ આના-કાની કરો છો
તમે તો નફરત પન એવી રીતે કરો છો
કે જાણે મહેરબાની કરો છો

Comments