આજે વરસાદ આવશે એવું લાગે છે. આવે તો સારું.

Comments