મને ભૂખ લાગી છે. મમ્મી જમવા બોલાવે છે. એટલે જમવા જવું પડશે.

Comments