બ્લોગ લખવાનું કારણ

"If you would not be forgotten as soon as you are dead, either write things worth reading or do things worth writing. - Benjamin Franklin"

Why I write this blog ?
Right from childhood, I liked to express my thoughts. And this what I am doing through this blog.

Why this name "Love Letter on a Post Card" ?
Generally we don't write love letters on a Post Card. This blog reflects my life and I love my life, love myself. Whatever I write on this blog is like a self-addressed love letter - love letter to me :-). And as it can be viewed by anyone (generally love letters are personal stuff), I have given the name "Love Letter on a Post Card".આ બ્લોગ કેમ લખું છું ?
નાનપણ થી મને મારા વિચારો ને વ્યક્ત કરવાનું ગમતું. અને આ બ્લોગ દ્વારા હું એજ કરી રહ્યો છું.

કેમ આવું નામ રાખ્યું "પોસ્ટ કાર્ડ ઉપર પ્રેમ પત્ર ?
સામાન્યપણે આપણે પોસ્ટ કાર્ડ ઉપર પ્રેમ પત્ર નથી લખતા. (લખવામાં વાંધો તો કાઈ નથી પણ, પછી તમે તમારા પ્રિયજનને કયા હુલામણા નામથી સંબોધન કરો છો એ ટપાલી સહીત આખા ઘર ના બધાજ સભ્યો ને ખબર પડી જશે. પછી કેહતા નહિ કે મેં કીધું નોતું ;-) ) આ બ્લોગ મારી જીંદગી નો અરીસો છે અને હું મારી જીંદગી ને પ્રેમ કરું છું, ખુદ ને પ્રેમ કરું છું. હું જે પણ કઈ આ બ્લોગ પર લખું છું એ મારા દ્વારા મને ખુદને લખેલા પ્રેમપત્ર જેવું છે અને આ એક એવો પ્રેમપત્ર છે જે આખી દુનિયા વાંચી શકે છે અને એટલેજ એનું નામ રાખ્યું છે "પોસ્ટ કાર્ડ ઉપર પ્રેમ પત્ર".

જ્યારે રીવાંશીએ મને નેઈલ પોલિશ કરી દીધી

હું નીચે સૂઈને આરામ કરતો હતો ત્યારે મારું ધ્યાન નો'તું અને રીવાંશીએ મારા પગ ના અંગુઠા પર નેઈલ પોલિશ કરી દીધી.  અને પછી જોરથી હસતા બોલી: ...